24. dubna 2020

Mimořádné kolo příjmu žádostí o dotace z PRV

24. dubna 2020, 11:29 | PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

V příloze (dole) najdete detailní a přehledné informace o obou titulech

 

Součástí PRV 4.1.1. je i podpora začínajích zemědělců. Stručné info:

 

ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC (zahájení činnosti mladých zemědělců)

Stručný souhrn informací o dotaci pro začínající zemědělce 

 

  • dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 (dle aktuálního kurzu stanoveného v souladu s čl. 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014), a bude poskytnuta ve třech splátkách. Žadatel o dotaci vždy žádá o částku 45 tis. EUR.
  • Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu, tj. po uplynutí 24 měsíců po podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Vyplacení třetí splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu

 

V podnikatelském plánu musí být uvedeny minimálně následující údaje:

-stručný a výstižný název podnikatelského plánu,­ údaje o žadateli (jméno a příjmení /název žadatele, adresa/sídlo žadatele, RČ, případně datum narození žadatele, žadatele, je-li přiděleno), ­ kontaktní údaje zpracovatele projektu, pokud je zpracovatelem jiný subjekt než žadatel,

Popis podnikatelského plánu:

-počáteční situace žadatele (rozsah zemědělské půdy, hospodářských zvířat a nemovitostí, které žadatel při podání Žádosti o dotaci k dispozici),

Milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku:

­ popis výdajů, které bude žadatel realizovat v rámci svého podnikatelského plánu, včetně finančního odhadu, zdrojů financování (vlastní zdroje, bankovní úvěr, osobní půjčka apod.) a roku pořízení, ­ údaje o činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku (investice, školení, poradenství atd.) včetně těch, které souvisejí s udržitelností životního prostředí a účinným využíváním zdrojů,­ odhad příjmů a výdajů,­ místo realizace výdajů, které jsou součástí podnikatelského plánu,­ technické řešení podnikatelského plánu,­ zaměření a výsledky podnikatelského plánu – přehled obhospodařované zemědělské půdy a chovaných hospodářských zvířat, zrealizovaných staveb, pořízených strojů a technologií, absolvovaných školení apod. s časovým výhledem na každý rok realizace podnikatelského plánu,

-v případě převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od zemědělského podnikatele staršího 55 let název/ jméno a příjemní a kontaktní údaje postupitele, IČ, , případně datum narození žadatele, celková výměra zemědělské půdy (v ha) a/nebo celkový počet VDJ postupitele a převzatá nebo plánovaná převzatá výměra zemědělské půdy (v ha) a/nebo počet VDJ.

 

Lukáš Mrkva

725 366 133